REDAKCIJA
033 726 201
janko@svjetlorijeci.ba

Glavni urednik

Fra Janko Ćuro

Završio je Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom, Filozofsko-teološki studij u Sarajevu, Canterburyju i Londonu gdje je stekao Postgraduate Diploma in Pastoral Theology na Heythrop Collegeu.

Dugogodišnji je autor, urednik i voditelj radijskih emisija Bosna Srebrena, Svjetlo riječi i Knjiga Svjetla riječi (2000. – 2006.). Bio je član Uredničkog vijeća i redakcije Svjetla riječi (2002. – 2006.), a urednik provincijske web stranice i provincijskog glasila Bosna Srebrena (2009. – 2012.). Od 2012. ravnatelj je FMC Svjetlo riječi, a glavni urednik revije je od rujna 2016.

033 726 205
danijel@svjetlorijeci.ba

Zamjenik glavnog urednika

Danijel Stanić

Obrazovanje započeo u Njemačkoj, nastavio ga u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom, a završio na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Autor je mnogobrojnih priloga tiskanih i elektronskih izdanja franjevaca Bosne Srebrene od 2008. godine, a član redakcije Svjetla riječi od rujna 2016. Svoju spisateljsku djelatnost tijekom studijskih dana proširuje na prevoditeljsku, uz aktivno poznavanje njemačkog i engleskog jezika te osnove španjolskog, francuskog i talijanskog jezika.

Aktivan je član župne zajednice sv. Josipa u Sarajevu, gdje predvodi pjevanje u liturgijskim obredima. Osim pomoći u pastoralu djelatan je kao turistički vodič na njemačkom i engleskom.

033 726 204
rafaela@svjetlorijeci.ba

Novinarka

Rafaela Obučić

Srednju ekonomsku školu završila je u Visokom. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu diplomirala je 2010. i stekla zvanje diplomiranog žurnalista, usmjerenje poslovno komuniciranje.  

U periodu od 2010. do 2014. bila je angažirana u nevladinom sektoru na projektima zaštite okoliša i razvoja ekstremnih sportova. Autorske članke objavljivala je u elektronskim medijima i u časopisu Agencije za vodno područje rijeke Save Voda i mi.

U FMC Svjetlo riječi je zaposlena od travnja 2015. kao novinarka. Uređuje različite publikacije u nakladi Svjetla riječi te uređuje i vodi radioemisiju Bosna Srebrena.

033 726 206
anita@svjetlorijeci.ba

Marketing

Anita Tolo

Srednju medicinsku školu završila je u Kiseljaku. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu je magistrirala 2014. i stekla zvanje magistar teologije. Od 2013. godine je u inicijalom odboru za ponovnu organizaciju Katoličke akcije u Vrhbosanskoj nadbiskupiji.
Za vrijeme studija volontirala je u Caritasu Biskupske konferencije na projektu „Jačanje lokalnih kapaciteta u zaustavljanju trgovine ljudima”, a zatim svoj volonterski rad nastavlja u organizaciji World Wision na projektu „Putovi nade u HIV i AIDS pandemiji”.
U FMC Svjetlo riječi je zaposlena od lipnja 2017.

033 726 200
emil@svjetlorijeci.ba

Komercijalist

Emil Perković

Osnovnu i srednju školu završio u Sarajevu. Uposlen je u FMC Svjetlo riječi od 2001. godine na komercijalnim poslovima te poslovima vezanim za pretplatu i distribuciju knjiga i revije Svjetlo riječi.

papicanalivno@gmail.com

Lektorica i suradnica

Ana Papić

Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Livnu. Zvanje magistar hrvatskoga jezika i književnosti i engleskoga jezika i književnosti stekla je 2012. godine. Slušajući kolegij Hrvatska usmena književnost na drugoj godini studija, započela je njezina ljubav prema tradicijskoj kulturnoj baštini. Na tu temu je obranila završni rad Etno-filološka baština u suvremenoj etnografiji livanjskoga kraja te diplomski rad Livanjska vjerska usmena lirika.  Objavljuje stručne radove na temu tradicijske kulture.

Od 2014. godine u reviji Svjetlo riječi uređuje rubriku Tragom narodne baštine te surađuje u Kalendaru sv. Ante.

033 726 200
lorko@hotmail.com

Grafički urednik

Lorko Kalaš

Svoj put kroz tiskane medije započeo je davne 1995. godine. Radio je na mnogim projektima vezanim za tiskovine, knjige, publikacije, letke, plakate, itd. Surađivao je sa poznatim autorima na uređivanju njihovih materijala, kao i s klijentima: PharmaSwiss, Berlin Chemie, Pfizer, Vijeće Europe, Collegium Artisticum, ANU BiH, Kamerni Teatar 55, Međureligijski Institut u BiH, Konrad Adenauer Stitftung, Friedrich Naumann Stiftung, BIRN, Springfield, Orsay, Sportina...

Suradnju sa FMC Svjetlo riječi započinje 2015. gdje grafički oblikuje različite publikacije za potrebe FMC-a.