Objavljeno:
03. 03. 2021. 09:00
Fra Velimir Blažević

Naviknuti smo, kao na nešto posve normalno, da i ženske osobe u euharistijskim slavljima i drugim bogoslužnim činima čitaju predviđene svetopisamske odlomke, recitiraju psalme između čitanja, najavljuju nakane u općoj molitvi vjernika. U skladu je to s odredbom Zakonika kanonskog prava, koja glasi: „Laici (bilo muškarci bilo žene – m. op.) mogu na temelju privremene odredbe vršiti službu čitača u bogoslužnim činima /…/” (k. 230, § 2). Nasuprot toj odredbi da laici, bez razlike na spol, mogu na temelju privremene odredbe nastupati u crkvi kao čitači i akoliti, prema istom Zakoniku u stalnu službu čitača, kao i akolita, čija je zadaća da pripremi oltar i što je potrebno za euharistijsko slavlje, da poslužuje kod oltara i pomaže svećeniku u bogoslužnim činima, osobito u slavljenju svete mise, mogu se uzeti samo laici muškarci (k. 230, § 1).

U tome je, međutim, došlo do promjene. Papa Franjo je nedavno, 10. siječnja 2021., izdao motuproprij: „Spiritus Domini” (Duh Gospodnji), u kojem, pošto je kratko pojasnio razliku između određenih službi koje imaju svoj oslonac u primljenom krštenju i potvrdi, i službi koje proizlaze iz sakramenta svetog reda, donio novu odredbu o pripuštanju također ženskih osoba stalnim crkvenim službama čitača i akolita, i time izmijenio odredbu k. 230, § 1. Ta nova odredba glasi: „Laici koji imaju dob i vrline određene odlukom biskupske konferencije, mogu se za stalno po propisanom bogoslužnom obredu uzeti u službu čitača i akolita /…/.” Zanimljivo je, a i neuobičajeno, da je Papa uz motuproprij istoga dana uputio i posebno pismo kard. Luisu F. Ladarii, prefektu Kongregacije za nauk vjere, o pristupanju žena u službe lektorata i akolitata. U njemu izlaže kako je vršenje službi (karizmi) u Crkvi tijekom povijesti poprimilo različite oblike, te opširnije razlaže narav i razliku između službi „laičkih” i službi „zaređenika”.

Promjena odredbe u Zakoniku s formalne strane vrlo je mala (ispuštena samo riječ: muškarci), ali je u praktičnom pogledu u Crkvi načinjen veoma značajan zaokret. Od sada se stalne službe čitača i akolita mogu podjeljivati obredom koji se za to predviđa, a koji će sada trebati preurediti, ne samo muškarcima, nego i ženskim osobama koje udovoljavaju uvjetima određenim od biskupske konferencije dotičnog kraja.  

Izvor:
Svjetlo riječi